Nima izlayapsiz?

Bo‘limMetodik ta’minot

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

 

Ko’chirib olish:MIO

Fikr yo‘q 1147 marta ko‘rilgan

8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

10-nazorat ishida bikvadrat tenglamalar, kasr-ratsional tenglamalar, ikkinchi daragali tenglama qatnashgan tenglamalar sistemalari, tenglama yoki tenglamalar sistemalari tuzib yechiladigan masalalar bo’yicha nazorat o’tkaziladi.

8) Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi  28 km va daryo oqimi bo’yicha 16 km  ni jami 3 soatda bosib o’tdi.

Agar daryo oqimining tezligi 1 km/soat bo’lsa, motorli qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping.

Ko’chirib olish:  Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 985 marta ko‘rilgan

6-sinfda 14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinfda  14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinf.  14-nazorat ishi.

1-qism.

1) Avval qavslarni ochib, so’ngra hisoblang :  — (-245+510)+510

2) Qavs oldiga  “ – “ ishorasini qo’yib,  dastlabki ikkita qo’shiluvchidan boshqa hadlarni qavs ichiga oling: 

                                   -34+87-41-56+a-d

3) Avval qavslarni ochin va hisoblang:   -(-4,71+8,9) – (-8,9+4,71)

4) Qulay usul bilan hisoblang:  156∙143-156∙124-156∙9

5) Tenglamani yeching:  -(7,6-x)-20,5 = -19,6

6) Ifodani soddalashtiring va koeffitsiyentini toping:

7)  Tenglamani yeching:  0,9∙(-4x)∙(-0,5)=…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 648 marta ko‘rilgan

9-sinfda algebradan 8-nazorat ishi

9-sinfda algebradan   8-nazorat ishi

Bu nazorat ishida o’quvchilarning  ikkilangan burchak formulalari, keltirish formulalari, yig’indi va ayirmani ko’paytmaga keltirish formulalarini qo’llashni  qanday o’rganganlari tekshiriladi.

1) Ayniyatni isbotlang:     a) 2sin²x+cos2x=1       b) (tgx+ctgx)∙sin2x=2

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi

Fikr yo‘q 753 marta ko‘rilgan

9-sinf o’quvchilari uchun takrorlashga doir masalalar(Algebra)

9-sinf o’quvchilari uchun takrorlashga doir masalalar(Algebra)

1) y=-x²-2x+3 funksiya grafigini yasang. Grafik bo’yicha :

a) x ning qanday qiymatlarida funksiya musbat, manfiy bo’lishini aniqlang;

b) funksiyaning o’sish va kamayish oraliqlarini toping;

v) funksiyaning eng katta ( yoki eng kichik) qiymatini toping.

2) Ikkita sonning yig’indisi 25 ga teng. Agar shu sonlar kvadratlarining yig’indisi eng kichik bo’lsa, shu

sonlarni toping.

Fikr yo‘q 1854 marta ko‘rilgan

7-sinf o’quvchilari uchun tanlangan masalalar

7-sinf o’quvchilari uchun tanlangan masalalar

1) Agar ikki xonali son raqamlari orasiga nol yozilsa, hosil bo’lgan uch xonali son dastlabki sondan 9 marta katta bo’ladi. Shu sonni toping.

2) O’zining raqamlari kvadratlarining yig’indisiga teng bo’lgan barcha ikki xonali sonlarni toping.

3) Bir to’g’ri chiziqda yotmagan ucta nuqta berilgan. Shu uchta nuqtadan bir xil masofada yotgan to’g’ri chiziqni yasang.

4) Bitta kateti a ga,…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1089 marta ko‘rilgan

5-sinfda takrorlashga doir nazorat ishi

5-sinfda takrorlashga doir nazorat ishi

1) Shisha tayyorlash uchun 25 qism qum, 9 qism soda va 5 qism ohak ishlatiladi.  7 kg 800g shisha tayyorlash uchun qancha soda  kerak bo’ladi?

2) Ishchi 1 soatda 17 ta detal, shogird esa 12 ta detal tayyorlaydi. Ular 7 soat davomida birgalikda qancha detal tayyorlashadi?

3)  7 qatorning har biriga 24 tadan pomidor ko’chati ekildi. So’ng…Davomini o‘qish

2 комментария 1184 marta ko‘rilgan

6-sinf o’quvchilariga takrorlash uchun masalalar.

6-sinf o’quvchilariga takrorlash uchun masalalar.

1) 7∙9∙11∙ … ∙17∙19  ko’paytmaning qiymati hisoblandi. Oxirgi raqamni toping.

2) Javonning uchta qavatida 52 ta kitob bor. Agar uchinchi qavatdan 3 ta kitobni ikkinchi qavatga olib qo’yilsa,  birinchi va uchinchi qavatdagi kitoblar teng bo’ladi, ikknchi qavatdagi kitoblar esa birinchi qavatdagidan ikki marta ko’p bo’ladi. Javonning har bir qavatida nechtadan kitob bor?

3) Eng katta besh xonali…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 900 marta ko‘rilgan

8-sinf o’quvchilari uchun masalalar

8-sinf o’quvchilari uchun masalalar

1) ABC uchburchakda ∠A=60° . Uchburchakning B va C burchaklari  bissektrisalari orasidagi burchakni toping.

2) Sirkul va chizg’ich yordamida 540  li burchakni  uchta teng qismga ajrating.

3) Agar x2+y2 =1 bo’lsa,  3x4+2y4+5x2y2+y2  ning qiymatini toping.

4) Ikki xonali son bilan o’zining raqamlari yig’indisining ayirmasi aniq kvadrat ekan. Barcha shunday ikki xonali sonlarni toping.

5) Agar p>3 tub son bo’lsa,…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 868 marta ko‘rilgan

5-sinf o’quvchilari uchun rivojlantiruvchi masalalar

5-sinf o’quvchilari  uchun rivojlantiruvchi masalalar

1)  51371124 soni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sonlaridan qaysilariga bo’linadi? Fikringizni asoslang.

2) 378  va 396 sonlarini tub ko’paytuvchilarga yoying. Shu sonlarning EKUBi va EKUK ini    toping.

3) Raqamlari yig’indisi o’zidan uch marta kichik bo’lgan ikki xonali sonni toping.

4) n sonini 5 ga bo’linsa qoldiq 3 bo’ladi, 4n sonini 5 ga bo’lganda qoldiq…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1063 marta ko‘rilgan