Nima izlayapsiz?

Bo‘limAlgebradan test

Algebradan test 1

Alebradan test savollari.

1. MNPQ to’g’ri to’rtburchak uchta uchining koordinatalari berilgan.M(0;0),N(0;2),P(3;2).Q uchining
koordinatalarini toping.

 
 
 
 
 

2. Quyidagi nuqtalarning qaysilari y=3x+7 funksiya grafigiga tegishli:

 
 
 
 
 

3. Quyidagi nuqtalarning qaysilari y=-2x+5 funksiya grafigiga tegishli emas:

 
 
 
 
 

4. Parabolaning tarmoqlari qachon pastga yo’nalgan bo’ladi?

 
 
 
 

5. b ning shunday qiymatini topingki,y=3x+2
parabola bilan y=2x+b to’g’ri chiziqning kesishish
nuqtalaridan birining abssissasi x=1 bo’lsin.

 
 
 
 
 

6. y=-2x-1 funksiya frafigi qaysi choraklarda yotadi?

 
 
 
 
 

7. Ikki musbat sonning yig’indisi 160 ga teng.Agar shu sonlar kublarining yig’indisi eng kichik
bo’lsa,shu sonlarni toping

 
 
 
 
 

8. MNPQ kvadrat uchlarining koordinatalari berilgan:M(0;0),N(0;1), P(1;1),Q(1;0).Uning diagonallari
kesishish nuqtasining koordinatalarini toping.

 
 
 
 
 


Fikr yo‘q 440 marta ko‘rilgan