27-may kuni uchun masala

ABC teng yonli uchburchak AC asosining o’rtasi bo’lgan K nuqtadan BC tomonga KH perpendikular

o’tkazilgan. Agar P nuqta KH kesmaning o’rtasi bo’lsa, u holda AH va BP ning perpendikular bo’lishini

isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *