5-may kuni uchun yana bitta masala

ABC uchburchakning eng kichik burchagi A bo’lsin.  Shu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing A nuqtani o’z ichiga olmaydigan BC yoyida U nuqta belgilaylik. AB va AC kesmalarning o’rta perpendikularlari AU to’g’ri chiziqni mos ravishda V va W nuqtalarda kesib o’tsin.  BV va CW to’g’ri chiziqlar esa T nuqtada kesishsin. AU=TB+TC ekanini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *