5-sinf o’quvchilari uchun rivojlantiruvchi masalalar

1)  51371124 soni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sonlaridan qaysilariga bo’linadi? Fikringizni asoslang.

2) 378  va 396 sonlarini tub ko’paytuvchilarga yoying. Shu sonlarning EKUBi va EKUK ini    toping.

3) Raqamlari yig’indisi o’zidan uch marta kichik bo’lgan ikki xonali sonni toping.

4) n sonini 5 ga bo’linsa qoldiq 3 bo’ladi, 4n sonini 5 ga bo’lganda qoldiq nechaga teng    bo’ladi?

5) Hisoblashni bajarmasdan   623713-1  soni tub son yoki murakkab ekanini aniqlang.

6) Qandaydir natural  sonni 9 ga bo’lganda qoldiq 1 ga, 3 ga bo’lganda esa qoldiq 2 ga teng    bo’ladi. Shu sonni toping.

7) Akbar yong’oqlarni to’pchalarga ajratmoqda.  Undagi yong’oqlarni 3 tadan, 5 tadan va 7    tadan qilib to’pchalarga ajratsa bo’ladi. Akbarning yong’oqlari eng kamida nechta bo’lishi    mumkin?

8) 38∙27+63∙15+62∙27-43∙15  ifodaning qiymatini kalkulyatorsiz eng ratsional (qulay) yo’l    bilan hisoblang.

9) Yozuvida 7 raqami qatnashadigan va har biri 6 ga bo’linadigan eng katta va eng kichik      uch xonali sonlarni toping.

10) 1+2+3+…+98+99+100  yig’indini hisoblang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *