7-sinf o’quvchilari uchun tanlangan masalalar

1) Agar ikki xonali son raqamlari orasiga nol yozilsa, hosil bo’lgan uch xonali son dastlabki sondan 9 marta katta bo’ladi. Shu sonni toping.

2) O’zining raqamlari kvadratlarining yig’indisiga teng bo’lgan barcha ikki xonali sonlarni toping.

3) Bir to’g’ri chiziqda yotmagan ucta nuqta berilgan. Shu uchta nuqtadan bir xil masofada yotgan to’g’ri chiziqni yasang.

4) Bitta kateti a ga, gipotenuza va ikkinchi katetining ayirmasi b ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakni yasang.

5) Aylananing A nuqtasi orqali bitta urinma va radisuga teng vatar o’tkazildi. Ular orasidagi burchakni toping

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *