8-sinf o’quvchilari uchun masalalar

1) ABC uchburchakda ∠A=60° . Uchburchakning B va C burchaklari  bissektrisalari orasidagi burchakni toping.

2) Sirkul va chizg’ich yordamida 540  li burchakni  uchta teng qismga ajrating.

3) Agar x2+y2 =1 bo’lsa,  3x4+2y4+5x2y2+y2  ning qiymatini toping.

4) Ikki xonali son bilan o’zining raqamlari yig’indisining ayirmasi aniq kvadrat ekan. Barcha shunday ikki xonali sonlarni toping.

5) Agar p>3 tub son bo’lsa, u holda  p2-1  soni 24 ga bo’linishini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *