9-sinf bitiruvchisining bilimini tekshirish uchun test (2-variant)

2) Masalani yeching:  Bo’linuvchi 20% ga    orttirildi, Bo’luvchi esa 20% ga  kamaytirildi.Bo’linma necha marta ortadi?

A) 1,25  B) 2,5  C) 1,5   D)1,6   E) 2,6

21) Asoslari 7 sm va 9 sm, asosidagi burchaklaridan biri 450 bo’lgan teng yonli  trapet-

siyaning yuzi  necha sm2 ga teng?

A) 5   B) 8     C) 9   D)11   E)12

22) To’g’ri burchakli uchburchakning  gipotenuzasi   katetlarining biridan 3 sm  ortiq.

Ikkinchi katet 9 sm ga teng.   Birinchi katetni va  gipotenuzani toping.

A) 12 va 15   B) 11 va 14  C) 13 va 16 D) 14 va 17  E) 15 va 18

Ko’chirib olish: 9-sinf bitiruvchisini bilimini tekshirish uchun 2-variant testlari

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *