9-sinf o’quvchilari uchun takrorlashga doir masalalar(Algebra)

1) y=-x²-2x+3 funksiya grafigini yasang. Grafik bo’yicha :

a) x ning qanday qiymatlarida funksiya musbat, manfiy bo’lishini aniqlang;

b) funksiyaning o’sish va kamayish oraliqlarini toping;

v) funksiyaning eng katta ( yoki eng kichik) qiymatini toping.

2) Ikkita sonning yig’indisi 25 ga teng. Agar shu sonlar kvadratlarining yig’indisi eng kichik bo’lsa, shu

sonlarni toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *