Matematika (informatika bilan) , fizika, ona tili va adabiyoti fanlari bo’yicha blok test. Javoblari bilan.

16)Balandligi 12 ga, asosining radiusi 5 ga teng      bo’lgan konusga ichki chizilgan oltiburchakli

muntazam piramidaning katta diagonal kesimi        yuzini hisoblang.

A) 50 B) 38       C) 60        D) 72

2) Siz o‘z xalqingiz, Vataningiz, millatingizning ko‘z     qarog‘larisiz, ammo unutmang-ki, tanbal, daqqi,

bezori kishi ma’naviy nogiron degan so’z.     Ushbu gap qo’shma gapning qavsi turiga kiradi?

A) bog’langan qo’shma gap                                                       B) aralash murakkab qo’shma gap

C) bir necha ergash gapli murakkab qo’shma gap                 D) bir necha bosh gapli murakkab qo’shma gap

6)Massalari 2 kg va 6 kg bo’lgan ikkita noelastik     jism bir-biriga qarab 2 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Bu jismlarning har birining     to’qnashuvdan keyingi tezligi modulini (m/s) va     yo‘nalishini toping.

A) 2 va 6; qarama-qarshi yo‘nalishida                           B) 2; katta massali jism yo’nalishida

C) 1; katta massali jism yo’nalishida                              D) 1; kichik massali jism yo’nalishida

Ko’chirib olish: Matematika(informatika bilan), fizika va ona tili adabiyoti fanlari bo’yicha blok test

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *