Nima izlayapsiz?

27-may kuni uchun masala

27-may kuni uchun masala

ABC teng yonli uchburchak AC asosining o’rtasi bo’lgan K nuqtadan BC tomonga KH perpendikular

o’tkazilgan. Agar P nuqta KH kesmaning o’rtasi bo’lsa, u holda AH va BP ning perpendikular bo’lishini

isbotlang.

Fikr yo‘q 608 marta ko‘rilgan

26-may kuni uchun masala

26-may kuni uchun masala

Uchta juft-jufti bilan urinadigan radiuslari 1, 2 va 3 bo’lgan aylanalar urinishidan hosil bo’lgan kichik

yoylarga urinuvchi aylana radiusini toping.

Fikr yo‘q 705 marta ko‘rilgan

25-may kuni uchun masala

25-may kuni uchun masala

O markazli va R radiusli aylanaga ichki chizilgan  muntazam o’nburchakda AB kesma o’nburchakning

tomoni,  AC      kesma AOB uchburchak   burchakning bissektrisasi  bo’lsa,  o’nburchak tomonini va AC

kesmani toping.

Fikr yo‘q 457 marta ko‘rilgan

24-may kuni uchun masala

24-may kuni uchun masala

Shunday ikki xonali sonlartni topingki bu sonlar o’zining raqamlari ko’paytmasiga qoldiqsiz bo’linsin.

Fikr yo‘q 424 marta ko‘rilgan

23-may kuni uchun masala

23-may kuni uchun masala

Natural  n>1  son berilgan.  Shunday n ta ketma-ket natural sonlar  topiladiki, ularning ko’paytmasi 2n+1 dan katta bo’lmagan barcha tub sonlarga bo’linadi, lekin boshqa birorta tub songa bo’linmaydi. Shuni isbotlang.

Fikr yo‘q 429 marta ko‘rilgan

22-may kuni uchun masala

22-may kuni uchun masala

Perimetri  60 sm bo’lgan teng yonli uchburchak medianalarining kesishish nuqtasi ichki chizilgan aylanada yotadi. Uchburchak tomonlarini toping.

Fikr yo‘q 472 marta ko‘rilgan

21-may kuni uchun masala

21-may kuni uchun masala

f(x)g(y)=x+y+1 tenglikni qanoatlantiradigan f(x) va g(x) funksiyalar mavjudmi?

Fikr yo‘q 481 marta ko‘rilgan

20-may kuni uchun masala

20-may kuni uchun masala

ctgx ham ctg2004x ham butun son bo’ladigan haqiqiy x sonlar mavjudmi?

Fikr yo‘q 356 marta ko‘rilgan

19-may kuni uchun masala

19-may kuni uchun masala

A, B  va C nuqtalar bir to’g’ri chiziqda yotadi.   Agar  A(5;y;0),  B(9;-2;4),  C(7;-3;z) bo’lsa,  AC kesma uzunligini toping.

 

Fikr yo‘q 523 marta ko‘rilgan

18-may kuni uchun masala

18-may kuni uchun masala

Muntazam uchburchakli  piramida asosining tomoni a va shu tomonga tushirilgan balandligi h bo’lsa,  piramidaga ichki va tashqi chizilgan sharlarning radiuslarini toping.

Fikr yo‘q 393 marta ko‘rilgan